1152 Budapest XV, Palotás tér 1. sz.

+36-30/945-0478

11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet

11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet
a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak
a) az olyan emelőberendezésre, amelynek sebessége 0,15 m/s-nál nem nagyobb,
b) az építkezéseken alkalmazott, személyek vagy terhek emelésére szolgáló felvonóra,
c) a kizárólag katonai vagy rendőrségi célokra tervezett és kialakított felvonóra,
d) az olyan emelőberendezésre, amelyről munkát végeznek,
e) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre,
f) a művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezésekre,
g) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra,
h) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is,
i) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára,
j) a mozgólépcsőre és a mozgójárdára.
2. § A Rendelet 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
k) Fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja.
3. § A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.
4. § A Rendelet 1. számú melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. Fülke
Minden felvonót fülkével kell kialakítani. A fülkét úgy kell tervezni és gyártani, hogy a felvonószerelő-vállalkozás által megállapított maximális terhelésnek és utasszámnak megfelelő méretű és teherbírású legyen. A személyfelvonó fülkéjét - ha méretei erre alkalmasak - úgy kell kialakítani, hogy tegye lehetővé a fogyatékossággal élő személyek számára is a be- és kiszállást, a felvonó használatát, továbbá lehetséges legyen részükre a használatot megkönnyítő átalakítás vagy segédszerkezetek beépítése.
5. § (1) Ez a rendelet 2009. december 29-én lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (3) bekezdése.
(3) Ez a rendelet a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.